BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Akty prawne - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21.

dane kontaktowe: 41-400 Mysłowice, ul. Partyzantów 21

tel. 32 3174318 email: mzgk@mzgk.myslowice.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO w celu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadniony interes.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz do innych nieupoważnionych podmiotów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Administartor nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzanuia Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdeaktualizowały się.

3. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

5. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;

6. Prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Prawo wycofania zgody – może Pani/Pan w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Pani/Pan wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Pani/Pana celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MZGK w Mysłowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MZGK w Mysłowicach za pomocą adresu: iod@mzgk.myslowice.pl

 

Mysłowice, dnia 24.05.2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/847/18 w sprawie zmiany Uchwały nr LXXVIII/1138/10 w sprawie nadania statutu MZGK

Zarządzenie 257/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Uchwała nr XXXVII/554/17 Rady Miasta Mysłowice - w sprawie nadania statusu MZGK

Zarządzenie nr 16/2016 "Regulamin rozliczania mediów dostarczonych do lokalu Mikołowska 4a"

Zarządzenie nr 4/16 w sprawie rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr LVII/913/09 Rady Miasta w sprawie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

Zarządzenie nr 166/14 - w sprawie obniżenia stawek czynszu za wykonane remonty dla lok. użytkowych

Zarządzenie nr 182/15 - w sprawie obniżenia stawek czynszu za wykonane remonty dla lokali użytkowych

Zarządzenie nr 20/11 w sprawie rozliczania robót remontowych

Uchwała nr LII 980/14 - Zasady gospodarowania komunalnymi lakalami użytkowymi

Zarządzenie nr 182/15 - zmiany zarządzenia 116/14 w sprawie obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe

Zarządzenie nr 144/15 - Tryb i warunki wynajmu lokali użytkowych

Zarządzenie nr 2/13 - Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło

Zarządzenie nr 26/12 - Wprowadzenie Instrukcji Bezpiecznej Eksploatacji Butli z Gazem

Zarządzenie nr 18/12 - Wprowadzenie Regulaminu Porządku Domowego w zasobach MZGK

Załącznik do zarządzenia 555/14 - Regulamin

Zarządzenie nr 171/14 - Tryb i warunki najmu lokali użytkowych

Zmiana zarządzenia nr 139/13 - Zarządzenie 207/13

Zarządzenie nr 139/13 odnośnie zwolnienia z czynszu lokali mieszkalnych za poniesiona nakłady

Regulamin bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zarządzenie nr 257/14 w sprawie warunków przetargu mieszkań pow. 80m2

Zarządzenie nr 116/14 PM Mysłowice w sprawie obniżenia stawek czynszu za lok.użytk. z tytułu poniesionych nakładów

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Uchwała Rady Miasta odnośnie wynajmu lokali mieszkalnych

Zmiana uchwały o wynajmie lokali mieszkalnych

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ