BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PIERWSZEGO PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

W kategoriach: Lokale użytkowe,

OGŁOSZENIE
O ORGANIZOWANIU PIERWSZEGO PRZETARGU
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH


Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony oraz nieograniczony na najem lokali użytkowych, który przeprowadzi Komisja Przetargowa w dniu 17.10.2016 r. w siedzibie MZGK przy ul. Partyzantów 21 w świetlicy, bud. A.
Przetarg  na lokale użytkowe wykazane do pierwszego przetargu ograniczonego odbędzie się            o godz. 1000, natomiast przetarg na lokale użytkowe wykazane do pierwszego przetargu nieograniczonego odbędzie się o godz. 1030.
Lokale użytkowe można oglądać zgłaszając się do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

Marek Helbin, tel.: 509 621 015
Dariusz Zawisza, tel.: 698 243 296


Stawka wywoławcza netto za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu do pierwszego przetargu ograniczonego wynosi:

1.    Grunwaldzka 2                                         pow.   74,92 m2                  3,66 zł/m2


Stawka wywoławcza netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu do pierwszego przetargu nieograniczonego wynosi:

1.    Grunwaldzka 22                                        pow.    17,30 m2               10,00 zł/m2

Do stawki podstawowej netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Wpłaty wadium należy dokonać gotówką w kasie MZGK w Mysłowicach lub na konto MZGK                         w Mysłowicach nr: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043 (z podaniem informacji jakiego lokalu dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego MZGK Mysłowice. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium jest zwracane w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu w kasie MZGK  Mysłowice lub na wskazane konto oferenta.
Warunkami uczestniczenia w przetargu jest:
1.    Okazanie dowodu wpłaty wadium.
2.    Złożenie oświadczenia o braku zaległych zobowiązań cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych wobec Miasta Mysłowice (z tytułu m.in. podatków, najmu, dzierżawy) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych.
3.    Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych.
    Regulamin jest dostępny w MZGK – Dziale Lokali Użytkowych – ul. Partyzantów 21, pok. 17.
4.    Przedstawienie statusu prawnego uczestnika:
a)    Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a także PESEL lub adres zamieszkania,
b)    Spółka cywilna – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a także PESEL oraz adres zamieszkania dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kserokopię umowy spółki cywilnej, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej, kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej,
c)    Osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji KRS – kserokopię aktualnego wypisu z KRS, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, kserokopię decyzji nadania NIP.
    Dokumenty o których mowa w punkcie 4a do 4c powinny posiadać oświadczenie oferenta, iż są aktualne na dzień składania oferty.
5.    Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.
6.    Osoba występująca podczas przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoba, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dodatkowo pełnomocnictwo upoważniające ją do czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej, wygrywa przetarg na określony lokal.


Uczestnik wygrywający przetarg w terminie do 14 dni od daty odebrania protokołu z przetargu zobowiązany jest zgłosić się w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21 w celu podpisania umowy najmu tego lokalu zgodnie z wylicytowanymi warunkami.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. W przypadku nie zawarcia umowy najmu
w wyznaczonym terminie osoba ta traci wadium.

W odniesieniu do lokali użytkowych oddanych w najem w ramach udziału w przetargu,                     w sytuacji gdy wylicytowana stawka czynszu w trakcie trwania umowy najmu stałaby się niższa niż wynikająca z Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 126/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 marca 2016 r., zostanie podwyższona do stawki obowiązującej dla danej branży, stawka ta zostanie zmieniona nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty podpisania umowy.

W przypadku przeprowadzenia w lokalu remontu przez najemcę, przysługują ulgi zgodnie z Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

W związku z Uchwałą nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. przedsiębiorca, który został najemcą lokalu użytkowego w wyniku zorganizowanego przetargu ograniczonego lub przetargu nieograniczonego może skorzystać z ulgi w czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miasta Mysłowice lub będących w jej zarządzie.

Wszelkich informacji związanych z prowadzonymi przetargami udziela Dział Lokali Użytkowych Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. Partyzantów 21 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku  w godz. od 700 do 1500 oraz w piątek od 700 do 1400 lub telefonicznie  pod  numerem                   (32) 317-43-21.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej MZGK Mysłowice – www.mzgk.myslowice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mzgk.myslowice.pl i na tablicy ogłoszeń, oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl .
MZGK zastrzega, że wynajmującemu przysługuje prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.

Uczestnik przetargu może odwołać się do Prezydenta Miasta Mysłowice od czynności związanych               z przeprowadzonym przetargiem w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Ponadto najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości związany z faktem najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO I PRZETARGU OGRANICZONEGO


1.    Grunwaldzka 2    – pow. 74,92 m2

    Przeznaczenie lokalu: działalność oświatowa,
    stawka wywoławcza     3,66 zł/m2,
    wadium w wysokości  823,00 zł,
    postąpienie wynosi 0,50 zł lub jego wielokrotność.
    Lokal usytuowany w nieruchomości będącej własnością gminy (nr działki 929/108,                     KW 9565).
    Lokal składający się z: 1 pomieszczenia, wc. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Brak instalacji gazowej, co.
             Lokal wymaga remontu.  
    ADM „Stare Miasto” ul. Grunwaldzka 20.

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1.    Grunwaldzka 22                – pow. 17,30 m2
    Przeznaczenie lokalu: usługi, handel,
    stawka wywoławcza     10,00 zł/m2,
    wadium w wysokości  519,00 zł,
    postąpienie wynosi 1,00 zł lub jego wielokrotność.
    Lokal usytuowany w nieruchomości będącej własnością gminy (nr działki 447/38, KW 11022).
    Lokal składający się z: 1 pomieszczenia, wc. Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. Brak instalacji gazowej.
Lokal wymaga remontu.
    ADM „Stare Miasto” ul. Grunwaldzka 20.

 

Data wywieszenia ogłoszenia o przetargu  - 28.09.2016 r. – 17.10.2016 r.

 


Data wytworzenia: 2016-09-28 15:27 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2016-09-28 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-28 Osoba modyfikująca: Marcin Garus