BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

W kategoriach: Lokale mieszkalne,

Mysłowice, 15 czerwca 2021 r. 

 

MIESZKANIA DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY 

 

I.      Mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy: 

 1. ul. Katowicka 9a/9 – 113,09 m2

Szczegółowe dane dotyczące ww. mieszkania, zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt remontu opisany został w załącznikach nr od 1 do 2. 

 

II.     Warunki ubiegania się o mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy: 

O przydział mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby, które: 

 1. zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Mysłowic, 
 2. nie posiadają prawa własności lokalu lub budynku mieszkalnego oraz nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu położonego w Mysłowicach lub pobliskiej miejscowości,  
 3. nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego, 
 4. posiadają dochód: 
  1. nie niższy niż 5 000 zł i nie wyższy niż 10 000,00 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,  
  2. nie niższy niż 3 200 zł i nie wyższy niż 8 000 zł brutto na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. 
       O mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy nie mogą się ubiegać osoby, które zajęły nielegalnie lokal mieszkalny w zasobach miasta Mysłowice. 

 

III.   Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków:  

 1. wniosek o mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy należy złożyć do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w terminie do 15 lipca 2021 roku do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do MZGK), 
 2. w przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilka osób, o pierwszeństwie w zawarciu umowy o remont lokalu decyduje wysokość dochodu (do zawarcia umowy zakwalifikowana zostanie osoba posiadająca najwyższy dochód w podanym przedziale dochodowym), 
 3. lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę oraz lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i MZGK oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i MZGK, 
 4. remont powinien zostać wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia udostępnienia mieszkania.  

   

  Mieszkanie do remontu udostępnione będzie przez MZGK do oglądania w następujących terminach: 
 1. 2 lipca w godzinach 7.00-8.00, 
 2. 5 lipca w godzinach 15.00-16.00, 
 3. 9 lipca w godzinach 12.00-13.00.  

IV. Istotne postanowienia umowy o remont mieszkania: 

 1. kara umowna za niewykonanie remontu w terminie wynosi 100 zł za każdy dzień zwłoki. Opóźnienie w zakończeniu remontu nie może wynosić więcej niż 60 dni,  
 2. kara umowna za niewydanie lokalu po upływie wyżej określonego terminu wynosi 9 000 zł za każdy miesiąc korzystania z lokalu po upływie terminu wydania lokalu, 
 3. przyszłemu najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani ulga w czynszu po zakończeniu remontu.  

Data wytworzenia: 2021-06-15 14:27 Autor: Administrator Data publikacji: 2021-06-15 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-15 Osoba modyfikująca: Administrator