BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Zadania i uprawnienia - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Przedmiot działalności MZGK Mysłowice

Przedmiotem działania MZGK jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:

 • administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,

 • reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

 • administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,

 • przeprowadzanie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,

2) zieleni miejskiej i zadrzewień,

3) zaopatrzenia w energię cieplną,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,

5) utrzymania czystości i porządku.

Obszar działania MZGK obejmuje miasto Mysłowice.

 

Zadania Dyrektora

Zakładem zarządza i kieruje Dyrektor Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem oraz przepisami prawa. Na mocy przepisów szczególnych Dyrektor udziela pełnomocnictw (bankowych, procesowych) niezbędnych do prawidłowej działalności Zakładu. Prezydent Miasta Mysłowice powołuje i odwołuje Dyrektora Zakładu po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Komisji stałej Rady Miejskiej, oraz określa jego uposażenie. Prezydent Miasta Mysłowice wykonuje wobec Dyrektora inne czynności wynikające ze stosunku pracy. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zakładu, a w szczególności za:

 • majątek i stan powierzonego mu Zakładu,

 • oszczędną i racjonalną gospodarkę Zakładu,

 • stan organizacyjny Zakładu,

 • dyscyplinę i organizację pracy w Zakładzie,

 • dobór i szkolenie kadr, a w szczególności decydowanie w sprawach osobowych pracowników, ich zaszeregowania, przyznawania nagród i premii, stosowanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

 • stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizację przepisów przeciwpożarowych,

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, dotyczących działalności Zakładu.

Organizacja MZGK:

Działalnością MZGK kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
Dyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio:

 • Zastępca Dyrektora,
 • Główny księgowy,
 • Odpowiednie działy Zakładu.

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

W załączeniu Pełnomocnictwo Dyrektora - Zarządzenie nr 291/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 01.07.2019 r.