BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Deklaracja dostępności - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MZGK

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28
 

Status pod względem zgodności

Strona BIP jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony niosło by za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 

Data sporządzenia Deklaracji

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano: 2023-01-19.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Biuro Obsługi Klienta, bok@mzgk.myslowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 317 43 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna budynku

Dojazd do siedziby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach − ul. Partyzantów 21

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do zakładu znajduje się przystanek autobusowy ZTM – Ćmok MZGK:
linia: 219 (stan na 19.01.2023 r.).
szczegółowy rozkład jazdy na www.metropoliaztm.pl

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się budynku Dyrekcji ul. Partyzantów 21. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

MZGK posiada spory parking przeznaczony wyłącznie dla pracowników i interesantów.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Do Biura Obsługi Mieszkańca można się dostać drzwiami wejściowymi o szerokości 90cm z niewielkim progiem. Następnie do pokonania jest 5 stopni (bez windy i podjazdów).

Obsługa osób słabosłyszących

Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca zostali przeszkoleni do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.